Gratis ruilen & retourneren binnen 14 dagen
 • Gratis verzending vanaf €75,- met Bpost
 • Gratis afhalen in één van onze winkels
 • Gratis ruilen en retourneren
 • Meer dan 20.000 producten
Hulp nodig bij retourneren?

Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid en definiëring

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt het volgende verstaan onder:

 • Koper: "Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Vatana.eu in een contractuele relatie van eender welke aard dan ook staat of komt te staan."
 • Product: "Het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten."

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Vatana.eu alsook op alle met Vatana.eu aangegane overeenkomsten. De Algemene Voorwaarden hebben op geen enkel moment betrekking op voorwaarden in de winkels van Vatana.

1.3 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er verschillen bestaan tussen de aanvullende voorwaarden en de Algemene Voorwaarden, dan gelden de aanvullende voorwaarden steeds boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders bepaald.

1.4 Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is. De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

1.5 Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassingen, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Vatana is ingestemd.

1.6 Vatana.eu behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

1.7 Door het gebruik van de internetsite van Vatana.eu en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die vermeld staan op de internetsite.

1.8 Vatana.eu is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

2. Identiteit van de onderneming

Vatana NV
Industrieweg 15
3583 Paal-Beringen
België
+32 (0) 11 450 300

info@vatana.be
www.vatana.eu

Handelsregisternummer: 54.349
BTW-nummer: BE 0419 863 015

3. Aanbod en overeenkomst

3.1 Aanbiedingen met beperkte geldigheidsduur of aanbiedingen onder afwijkende voorwaarden worden nadrukkelijk vermeld bij het aanbod.

3.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

3.3 Het aanbod van de producten en diensten wordt zo volledig en nauwkeurig mogelijk weergegeven op Vatana.eu alsook de afbeeldingen op waarheidsgetrouwe en duidelijke wijze worden getoond aan de consument. Vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend.

3.4 De prijs wordt duidelijk overeengekomen bij elk product/dienst, inclusief belastingen, exclusief eventuele leveringskosten.

3.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Vatana.eu herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Vatana.eu de Koper dit binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling melden.

3.6 Koper en Vatana.eu komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden voldaan is. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Vatana.eu gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

3.7 Indien Vatana.eu niet aan de leveringstermijn van dertig (30) dagen kan voldoen, heeft de Koper het recht de overeenkomst te ontbinden. De Koper zal hiervoor zelf contact moeten opnemen met Vatana.eu.

4. Herroepingsrecht

Het recht op herroeping is de mogelijkheid voor de consument om binnen bepaalde bedenktijd af te zien van de overeenkomst. Om beroep te doen op dit herroepingsrecht kan u bijgevoegde formulier uit het Belgische Wetboek Economisch Recht invullen en bezorgen aan info@vatana.be

4.1 De bedenktijd waarbinnen de Koper de mogelijkheid heeft om de overeenkomst te ontbinden bedraagt veertien(14) dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag van ontvangst van het product door de Koper of een vertegenwoordiger van de Koper. De Koper kan de ontbinding van de overeenkomst uitvoeren zonder opgave van een reden.

4.2 De Koper verplicht zich ertoe om tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking slechts te gebruiken voor zover nodig is om het product te beoordelen en/of te passen.

4.3 Indien het herroepingsrecht toegepast wordt, dient het product in zijn originele staat teruggestuurd te worden naar de ondernemen, inclusief alle meegeleverde toebehoren. De verzending dient binnen de dertig (30) dagen te gebeuren na de aanvraag van het retour, indien dit niet het geval is, vervalt het herroepingsrecht.

4.4 Bij toepassing van het herroepingsrecht zal de onderneming de kosten van terugzending aanrekenen aan de Koper. Vatana.eu zal de door de Koper betaalde som van de overeenkomst zo spoedig mogelijk aan de Koper terugbetalen na ontvangst van de herroeping.

4.5 Uitsluitingen van het herroepingsrecht:

 • Vatana.eu kan het recht op herroeping weigeren indien dit duidelijk aangegeven wordt in het aanbod
 • Producten die gepersonaliseerd zijn in opdracht van de Koper
 • Software, games, elektronica waarvan de verzegeling verbroken werd

5. Prijs

5.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's (€) en inclusief BTW.

5.2 De Koper is de prijs, overeengekomen conform artikel 3.5, verschuldigd aan Vatana.eu. Eventuele fouten in de prijsopgave en evidente onjuistheden kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst gecorrigeerd worden door Vatana.eu.

5.3 De weergegeven prijzen zijn exclusief leveringskosten. Deze worden vermeld alvorens de overeenkomst door de Koper bevestigd moet worden en worden steeds duidelijk weergegeven in de bevestiging van de overeenkomst die Vatana.eu aan de Koper bezorgd na afsluiting van de aankoop.

5.4 Voor leveringen buiten België worden andere tarieven gehanteerd die duidelijk worden meegedeeld aan de Koper.

6. Betaling

6.1 Betalingen van bestellingen via Vatana.eu worden afgehandeld door het MultiSafePay-systeem, dat verschillende betaalmogelijkheden aanbiedt (Online Banking, iDeal, Visa, Mastercard, Bancontact Mister Cash).

6.2 De overeenkomst kan door de ondernemer worden afgekeurd indien de betaling volgens het betaalsysteem niet werd goedgekeurd.

6.3 In geval van wanbetaling van de Koper behoudt de ondernemer zich het recht om alle (buiten-) gerechtelijke kosten in rekening te brengen aan de Koper.

7. Levering

7.1 Vatana.eu zal de leveringen met de grootste zorg trachten uit te voeren na ontvangst van de overeenkomst. 

7.2 De uiterste levertermijn is dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling. Echter streeft Vatana.eu ernaar bestellingen zo snel mogelijk af te leveren. Indien een bestelling geplaatst wordt voor 13:00 uur op een werkdag (dinsdag - vrijdag) wordt er in de mate van het mogelijke, geprobeerd de levering nog de volgende werkdag bij de Koper af te leveren. Voor leveringen in Nederland is de verwachtte verzendtijd steeds 2-3 werkdagen. Dit is uiteraard mede-afhankelijk van de externe leverancier die Vatana.eu hiervoor inschakelt. 

Let op: Vatana.eu werkt samen met externe leveranciers en is dus niet verantwoordelijk voor het eventueel niet respecteren van de vooropgestelde levertijden. Zie de informatie over Leveringstijden voor meer duidelijkheid.

7.3 Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is, toch wordt besteld door de Koper, zal Vatana.eu zich er toe verbinden om de Koper hiervan zo snel als mogelijk op de hoogte te brengen en zal worden aangegeven wanneer het product, eventueel, terug beschikbaar is.

7.4 Als plaats van levering geldt het adres dat door de Koper werd meegedeeld bij de overeenkomst van de aankoop aan de ondernemer.

7.5 Bepaalde producten zijn enkel leverbaar in België (steeds vermeld in de productomschrijving).

8. Gebreken, klachten of geschillen

8.1 De Koper dient onmiddellijk na ontvangst van zijn bestelling het product grondig te inspecteren op gebreken. Klachten verwijzend naar een eventueel gebrek dienen duidelijk gecommuniceerd te worden naar de ondernemen, binnen de zeven (7) werkdagen na levering. Deze klachten zullen door Vatana.eu binnen een redelijk termijn behandeld worden. Indien dit mogelijk blijft, zal de ondernemer zich er toe verbinden om de Koper hiervan te verwittigen en mee te delen binnen welke termijn er een antwoord verwacht kan worden.

8.2 Klachten die niet onderling afgehandeld kunnen worden, zullen naar de geschillenregeling worden verwezen. Deze klachten dienen uiterlijk binnen de in artikel 8.1 voorziene tijd te zijn voorgelegd aan de ondernemer. De Koper kan steeds via de Geschillen Commissie een klacht indienen. Meer info vindt u hierover op: Online Dispute Resolution.

8.3 Enkel Belgisch recht kan van toepassing zijn op alle overeenkomsten tussen de Koper en Vatana.eu.

8.4 Wanneer de Koper een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Vatana.eu aan deze keuze gebonden. Wanneer Vatana.eu dat wil, zal de Koper binnen vijf (5) weken na een daartoe door Vatana.eu schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij/zij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Vatana.eu de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf (5) weken, dan is zij gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

 • De Koper kan zich steeds richten tot de Europese Online Geschillen Commissie om een gebrek/klacht/geschil aan te kaarten.
 • Klik hier voor het online formulier: Online Dispute Resolution

8.5 De Geschillencommissie doet uitspraak over de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. Haar beslissingen geschieden bij wege van bindend advies.

9. Garantie en aansprakelijkheid

9.1 De door Vatana.eu geleverde producten zijn onderheven aan de garantievoorwaarden van de fabrikant van het desbetreffende product. Vatana zal er echter op toe zien dat geleverde producten steeds overeenkomen met de vermeldde specificaties.

9.2 Uitsluiting garantie:

 • Slijtage tot stand gekomen door verkeerd gebruik, slecht onderhoud of opzettelijke beschadiging van het product
 • Wijzigingen aangebracht aan het product
 • Normale slijtage

9.3 Indien Vatana.eu om niet ander bepaalde reden in gebreke gesteld wordt, kan er enkel in geval van grove schuld of opzet een schadevergoeding geëist worden. Alle andere schade vergoed door Vatana.eu zal nooit meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst op het beschadigde product.

9.4 Vatana.eu is niet verantwoordelijk voor de inhoud van internetlinks naar internetsites van derden. Deze dienen louter als informatie geïnterpreteerd te worden.

9.5 Vatana.eu doet haar best om steeds de beste kwaliteit te leveren, toch bestaat de mogelijkheid op fabricagefouten. (Een mankement aan het artikel dat niet ontstaan is door slijtage, onjuist gebruik en/of slecht onderhoud)
Vatana.eu werkt met zes (6) maanden garantie op de door haar aangeleverde producten. De facturatiedatum van het product dient als ingangsdatum voor deze garantie.
Indien u te maken heeft met een fabricagefout, dient u Vatana.eu zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Na ontvangst van deze klacht zal Vatana.eu aan de hand van uw omschrijving en toegevoegde foto's (zonder omschrijving en foto's wordt er geen onderzoek gedaan!) een onderzoek starten en zal u gevraagd worden dit product gratis te retourneren.
Na inspectie van het product en uw klacht zal Vatana.eu een oordeel vellen. Indien de klacht geaccepteerd wordt 
zal u een nieuw product ontvangen of vergoed worden in de vorm van een tegoedbon van Vatana.eu. Indien het niet gaat om een fabricagefout en wilt u het product toch opnieuw ontvangen, dient u een kost van tien (10) euro te betalen voor het opnieuw verzenden van dit product. 

10. Privacy

10.1 Vatana.eu verzekert altijd de rechten van de Koper. Meer informatie over veiligheid en privacy kan teruggevonden worden in ons privacybeleid. Door gebruik te maken van de Vatana-webshop aanvaart de Koper dit privacybeleid. De Koper heeft altijd recht op inzage, wijziging of om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens.

11. Diversen en afwijkende bepalingen

11.1 De klantenservice van Vatana.eu is bereikbaar op bovenstaande gegevens van dinsdag tot zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur.

11.2 Onjuistheden en onvolledigheden op de website vallen niet onder de aansprakelijkheid van Vatana.eu. Deze zullen steeds gecorrigeerd worden na het kenbaar maken.

11.3 Iedere bezoeker van Vatana.eu erkent dat alle rechten van intellectuele eigendom van de gehele internetsite eigendom zijn van Vatana NV.

11.4 Elke foto of mededeling van informatie op de internetsite is eigendom van Vatana NV en mag niet openbaar gemaakt worden of gekopieerd worden, in eender welke vorm.

11.5 Bij diefstal wordt steeds de politie verwittigd en wordt er een administratieve boete van € 25 aangerekend.

Voor specifieke vragen kan u altijd terecht via het contactmenu.Volg ons

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Divide
Categorieën
Filters

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid dat wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.